Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2018

oczywisciesizar
5430 9f25
3778 e899 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaunmadebeds unmadebeds
oczywisciesizar
oczywisciesizar
7021 67e3
Reposted fromsanderDL sanderDL viagdziejestola gdziejestola
4095 29d8 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viagdziejestola gdziejestola
oczywisciesizar
8744 e00f
oczywisciesizar
6148 7e05
Reposted fromumorusana umorusana viaunmadebeds unmadebeds
oczywisciesizar
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viagdziejestola gdziejestola
oczywisciesizar
7183 ddfc 500
Reposted fromPicki91 Picki91 viagdziejestola gdziejestola
oczywisciesizar
Nie wiem, co mówić dalej. Rezerwy dialogowe w zupełności się wyczerpały.
— Jakub Żulczyk, 'Zrób mi jakąś krzywdę'
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viagdziejestola gdziejestola
oczywisciesizar
9800 a5de
Reposted fromkarahippie karahippie viagdziejestola gdziejestola
oczywisciesizar
1152 8d73 500
Reposted fromEkran Ekran viagdziejestola gdziejestola
oczywisciesizar
9466 108b
Reposted fromcactues cactues viagdziejestola gdziejestola
2048 7e04
oczywisciesizar
4065 84a3
Reposted fromkarahippie karahippie viagdziejestola gdziejestola
oczywisciesizar
  Jest jeszcze jedna cecha kotów, którą podziwiam. Koty nie uznają żadnej winy. Kiedy pies rozwali lampę, wiesz to – wystarczy spojrzeć na psa. Koty nigdy nie uznają żadnej winy, kot po prostu z miejsca przechodzi do kolejnej aktywności. "Co się stało? Chrzanić to, ja jestem kotem. Coś się zbiło? Pytaj psa
— George Carlin
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
oczywisciesizar
Bo nie ma we mnie nic i nic nie jestem wart
— Myslovitz "Szklany człowiek"
oczywisciesizar
Są takie momenty, że beznadzieja jest tak ogromna, że jedyną nadzieją jest nadzieja.
— o. G. Kramer
Reposted fromlovvie lovvie viagdziejestola gdziejestola
oczywisciesizar
6213 7682
oczywisciesizar
3739 c302 500
Reposted fromjnna jnna viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl