Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2018

oczywisciesizar
6595 d828
Reposted frombelabrava belabrava viaMagoryan Magoryan
oczywisciesizar
0128 cafb
Reposted fromEtnigos Etnigos viashowmeyourteeth showmeyourteeth
oczywisciesizar
- A niech sobie gadają - odparła. - My wiemy, że to nieprawda.
— Sto lat samotności, Gabriel García Márquez
oczywisciesizar
oczywisciesizar
8358 02b4
oczywisciesizar
2383 57c5 500
Laura Makabresku
oczywisciesizar
zrób mi jakąś krzywdę.
chcę poczuć.
mocniej.
ostrzej.
dobitniej.
chcę wiedzieć.
czuć.
że jestem dla ciebie nikim.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawiecznosci wiecznosci
oczywisciesizar
1054 f984 500
Reposted fromsavatage savatage viasadporn sadporn
oczywisciesizar
oczywisciesizar
5711 f282
Reposted fromgreensky greensky viaravenheart ravenheart
oczywisciesizar
3934 bf98
Reposted fromscorpix scorpix vialaparisienne laparisienne
oczywisciesizar
0394 ce3d 500
Reposted fromrol rol viagdziejestola gdziejestola

March 09 2018

oczywisciesizar
5430 9f25
3778 e899 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaunmadebeds unmadebeds
oczywisciesizar
oczywisciesizar
7021 67e3
Reposted fromsanderDL sanderDL viagdziejestola gdziejestola
4095 29d8 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viagdziejestola gdziejestola
oczywisciesizar
8744 e00f
oczywisciesizar
6148 7e05
Reposted fromumorusana umorusana viaunmadebeds unmadebeds
oczywisciesizar
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl